Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Хөрөнгө оруулалтын 3-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 19-р хуралдааны 08 дугаар тогтоолоор 2024 оны төсвийг баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 14 төсөл, арга хэмжээг 1,121.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 41.8 сая төгрөг, их засварын хөрөнгөөр 17 төсөл арга хэмжээнд 3,154.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталснаас 4 төсөл арга хэмжээг 258.3 сая төгрөг, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 20 төсөл, арга хэмжээг 8,139.2 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 234.8 сая төгрөг, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 76 төсөл, арга хэмжээг 9,965.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 6 төсөл, арга хэмжээнд 379.5 сая төгрөг, авто замын сангийн хөрөнгөөр 8 төсөл арга хэмжээнд 1,108.5 сая төгрөг баталснаас 1 төсөл арга хэмжээнд 2.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 2-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 19-р хуралдааны 08 дугаар тогтоолоор 2024 оны төсвийг баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 14 төсөл, арга хэмжээг 1,121.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 1 төсөл, арга хэмжээнд 14.9 сая төгрөг, их засварын хөрөнгөөр 17 төсөл арга хэмжээнд 3,154.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталснаас 4 төсөл арга хэмжээг 255.2 сая төгрөг, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 20 төсөл, арга хэмжээг 8,139.2 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 185.6 сая төгрөг, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 76 төсөл, арга хэмжээг 9,965.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 309.5 сая төгрөг, авто замын сангийн хөрөнгөөр 8 төсөл арга хэмжээнд 1,108.5 сая төгрөг баталснаас 1 төсөл арга хэмжээнд 0,9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 12-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн 17-р хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор 2023 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 72 төсөл, арга хэмжээг 10.1 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 69 төсөл, арга хэмжээнд 8.8 тэрбум төгрөг,  аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 21 төсөл, арга хэмжээг 4.6 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 20 төсөл, арга хэмжээнд 3.9 тэрбум төгрөг, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 55 төсөл, арга хэмжээг 7.0 тэрбум төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 54 төсөл, арга хэмжээнд 5.8 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 11-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 25 төсөл, арга хэмжээнд 2177.9 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 2653.7 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 40 төсөл, арга хэмжээнд 3533.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 10-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 1917.5 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 2489.7 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 40 төсөл, арга хэмжээнд 3306.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 9-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 1536.5 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 12 төсөл, арга хэмжээнд 2123.7 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 37 төсөл, арга хэмжээнд 2702.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 8-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-нs өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 1308.8 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 12 төсөл, арга хэмжээнд 2018.9 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 37 төсөл, арга хэмжээнд 2527.5 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 5-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 04-р хуралдааны тогтоолоор 2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, авто замын сан, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн гүйцэтгэл. Монгол улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл.

Булган аймагт 2021 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 04-р хуралдааны тогтоолоор 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулсан орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, авто замын сан, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль хамгаалах сан, Монгол улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл.

Хөрөнгө оруулалтын 3 дугаар улирлын гүйцэтгэл

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 04-р хуралдааны тогтоолоор 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулсан орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, авто замын сан, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль хамгаалах сан, Монгол улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл.