Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

БУЛГАН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ӨРГӨН БАРЬЛАА.

Image

Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбоотой аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны төсвийн төслийг боловсруулан Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1-т заалтад заасан хуулийн хугацаанд нь 2023 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр Булган аймаг дахь төрийн аудитын газарт, 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчийн Хуралд хүргүүллээ.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАН ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Image

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны төсвийн төсөл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийг Сангийн яамнаас баталсан төсвийн төсөл боловсруулах удирдамж, чиглэлийн дагуу сум, байгууллагаас хүлээн авч нэгтгэн, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.3 дахь заалтад заасан хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлж нэгтгүүллээ.

БУЛГАН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ӨРГӨН БАРЬЛАА.

Image

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1 дэх заалтад заасны дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ гэж заасны дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас ирэх оны төсвийн төслийг өнөөдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барилаа.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2024-2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

Image

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны төсвийн төсөл, 2024-2025 оны төсвийн төсөөллийг Сангийн яамнаас баталсан төсвийн төсөл боловсруулах удирдамж, чиглэлийн дагуу сум, байгууллагаас хүлээн авч нэгтгэн, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.3 дахь заалтад заасан хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлж нэгтгүүллээ.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ӨРГӨН БАРЬЛАА.

Image

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1 дэх заалтад заасны дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ гэж заасны дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас ирэх оны төсвийн төслийг өнөөдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барилаа.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2023-2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

Image

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны төсвийн төсөл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.5 дахь заалтад зааснаар төсвийн төсөл боловсруулах удирдамж, чиглэлийн дагуу сум, байгууллагаас хүлээн авч нэгтгэн, хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд нэгтгүүллээ.