Засаг дарга

ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

Image

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнөөс аймагт хамааралтай арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулгыг хүргэж байна.