Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Аймгийн ИТХ-ын XVII хуралдаанаар Булган аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орлоо.

Image

Булган аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2023 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдрийн XVII/01 дугаар тогтоолоор баталсан. Тус тогтоолын хавсралтаар аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 47 төсөл, арга хэмжээг 6,185.8 сая төгрөгөөр, авто замын сангийн хөрөнгөөр 10 төсөл, арга хэмжээг 922.7 сая төгрөгөөр, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 21 төсөл, арга хэмжээг 4,600.9 сая төгрөгөөр, аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх их засварын 25 төсөл, арга хэмжээг 3,874.6 сая төгрөгөөр, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 58 төсөл, арга хэмжээг 6,977.2 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр тус тус баталсан байна.