Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Аудитын дүгнэлт

Image

Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Булган аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл материаллаг алдаагүй, Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Сангийн сайдын баталсан холбогдох журамд нийцүүлэн үнэн зөв, шударга толилуулсан гэсэн өөрчлөлтгүй дүгнэлт гаргасан.

Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилт

Image

Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Булган аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл материаллаг алдаагүй, Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Сангийн сайдын баталсан холбогдох журамд нийцүүлэн үнэн зөв, шударга толилуулсан гэсэн зөрчилгүй дүгнэлт гаргасан.