Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

БУЛГАН АЙМГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА.

Image

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийг үндэслэн аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар Булган аймгийн 2024 оны төсвийг хэлэлцэн баталлаа.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2023 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Image

2023 оны төсвийн тухай хуульд Монгол улсын Их хурлаас 2023 оны 06 сарын 16-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталсан. Иймд Төсвийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.1 дэх заалтын хүрээнд аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 төсөвт тодотгол хийх хуулийн шаардлага үүссэн.

БУЛГАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ 2023

Image

Төсөв боловсруулах үйл явцад иргэдийн оролцоог хангах, төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор Глоб Интернэшнл, Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Монгол улсын ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” ( МАСАМ ll ) төсөлтэй хамтран Булган аймгийн “Иргэдийн төсөв 2023” эмхэтгэлийг бэлтгэн танилцуулж байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Image

Улсын Их Хурлын хуралдаанаар Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга), Монгол улсын Монгол улсын 2022 төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.
Улсын төсвийг тодотголоор улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэгт өөрчлөлт орсон тул Төсвийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.1 дэх заалтыг үндэслэн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн тодотголыг боловсруулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Image

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.1а дахь заалтыг үндэслэн 2022 оны төсвийг хэрэгжүүлэх явцад урьдчилан тооцоолох боломжгүй төсөл, арга хэмжээг зайлшгүй санхүүжүүлэх шаардлагатай болсон, зарим хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр өөрчлөх, нэгтгэх, хасах (хэрэгжүүлэх боломжгүй) нөхцөл байдал үүссэн тул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн төсөвт өөрчлөлт хийлээ.

2021 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА

Image

Монгол Улсад Ковид-19 халдварын тархалт нэмэгдэж, урьдчилан тооцох боломжгүй нөхцөл байдал үүсч, ард иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалахад чиглэсэн зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт хийх цаг үеийн шаардлага үүссэн тул Улсын Их Хурлын 2021.07.07-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол улсын төсвийг тодотгон баталсан.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА.

Image


2021 онд улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг 2.8 тэрбум, аймгийн татварын болон татварын бус орлогоор 23.5 тэрбум, он дамжин шилжих үлдэгдэл 1.1 тэрбум, тусгай зориулалтын шилжүүлэг 34.5 тэрбум, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 4.1 тэрбум төгрөгт хүрч, аймгийн 2021 оны орон нутгийн төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүн болон зарлага 66.0 тэрбум төгрөгт хүрч байна.