Бодлого шийдвэр

ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

Image

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнөөс аймагт хамааралтай арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2023 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулгыг хүргэж байна.

ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

Image

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнөөс аймагт хамааралтай арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулгыг хүргэж байна.