Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2023 онд “Спиртын сул болон өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл” шинээр олгох, сунгах, цуцлах, түдгэлзүүлсэн тухай Захирамжийн бүртгэл

Image

Булган аймаг 2023 онд “Спиртын сул болон өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл” шинээр олгох, сунгах, цуцлах, түдгэлзүүлсэн тухай Захирамжийн бүртгэл

Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх материал

Image

Зөвшөөрлийн тухай, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль , Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны А/419 дүгээр тушаал “Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авах үйлчилгээний ангилал, тавигдах шаардлага”, Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2023 оны Дугаар А/470/А-327/А-306 “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн тоог батлах тухай” тушаалын цэгийн тооны хязгаарт багтаан аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгоно.