Засаг даргын захирамж


Дугаар

Огноо

Утга

Үзэх

1

А/01

2022-01-03

Аялал жуулчлалын жил болгон зарлах тухай

үзэх

2

А/02

2022-01-04

 Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 

үзэх

3

А/03

2022-01-04

Хурдан морины уралдаан, үсэргээ, сунгаа зохион байгуулахыг хориглох тухай 

үзэх

4

А/04

2022-01-05

  Зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах зардалын хуваарь батлах тухай 

үзэх 

5

А/05

2022-01-05

 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 

үзэх 

6

А/06

2022-01-06

 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 

үзэх 

7

 А/07

2022-01-06

 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 

үзэх 

8

 А/08

2022-01-06

 Журам болзол дүгнэх тухай 

 үзэх 

9

 А/09

2022-01-06

 Статистикийн 2022 оны мэдээ тайлангийн графикийг батлах тухай 

 үзэх 

10

 А/10

2022-01-06

 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

 үзэх 

11

 А/11

2022-01-06

  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

үзэх 

12

 А/12

2022-01-06

  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

 үзэх

13

 А/13

2022-01-06

  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

 үзэх 

 14

 А/14

2022-01-06

 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

 үзэх 

15

 А/15

2022-01-06

 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

 үзэх 

 16

 А/16

2022-01-06

 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

 үзэх 

 17  А/17 2022-01-06  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 18  А/18 2022-01-06  Өр авлага данснаас хасах тухай   үзэх 
 19  А/19 2022-01-07  Эрх шилжүүлэх тухай   үзэх 
 20  А/20 2022-01-07  Төлөвлөгөө батлах тхуай   үзэх 
 21   А/21 2022-01-07  Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай   үзэх 
 22  А/22 2022-01-07  Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай   үзэх 
 23  А/23 2022-01-07  Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай   үзэх 
 24  А/24 2022-01-07  Дэмжлэг үзүүлэх тухай   үзэх 
 25  А/25  2022-01-11  Ахмадын өргөөг ашиглуулах тухай   үзэх 
 26  А/26  2022-01-11  Соёл урлагийн газар болгон өөрчлөх тухай   үзэх 
 27  А/27 2022-01- 11  Боловсрол шинжлэх ухааны газар болгон өөрчлөх тухай    үзэх 
 28  А/28  2022-01-14  Ажлын хэсэг томилох тухай    үзэх 
 29  А/29  2022-01-11  Go green нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай   үзэх 
 30  А/30    2022-01-17  сонгон шалгаруулалт  зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай   үзэх 
 31  А/31  2022-01-17  Гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай   үзэх 
 32  А/32  2022-01-17  Хөтөлбөр төлөвлөгөө арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэх тухай   Үзэх 
 33  А/33  2022-01-  Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хийх ажлын тухай   үзэх 
 34  А/34 2022-01-18  Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай  үзэх
 35  А/35 2022-01-18  Хамтарсан тоглолтод дэмжлэг үзүүлэх тухай   үзэх 
 36  А/36  2022-01-18  тусламж үзүүлэх тухай   үзэх 
 37  А/ 37 2022-01-19  Шуурхай штаб байгуулах тухай   үзэх 
 38  А/38 2022-01-19  Хязгаарлалалтын дэглэмийг цуцлах тухай   үзэх 
 39  А/39 2022-01-19  Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж хязагарлалтын дэглэм тогтоох тухай   үзэх 
 40   А/40 2022-01-19  Халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай   үзэх 
 41  А/41 2022-01-20  Хөрөнгө гаргах тухай   үзэх 
 42  А/42  2022-01-21  Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай   үзэх 
 43  А/43 2022-01-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 44  А/44 2022-01-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 45  А/45 2022-01-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 46  А/46  2022-01-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Үзэх
 47  А/47 2022-01-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 48  А/48 2022-01-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 49  А/49 2022-01-25  Хөрөнгө гаргах тухай   үзэх 
 50  А/50 2022-01-25  Шагнаж урамшуулах тухай   үзэх 
 51  А/51 2022-01-25  Хөрөнгө гаргах тухай   үзэх
 52  А/52 2022-01-25  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 53  А/53 2022-01-25  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 54  А/54 2022-01-25  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 55  А/55 2022-01-25   Хөрөнгө гаргах тухай   үзэх 
 56  А/56 2022-01-27  Нэмэлт санхүүжилтийн данснаас татан төвлөрүүлсэн үлдэгдэл буцаан олгох тухай   үзэх
 57   А/57 2022-01-27  Сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт шинижилгээ үнэлгээ хийсэн тухай   үзэх
 58  А/58 2022-01-27  Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай   үзэх 
 59   А/59 2022-01-27  Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай   үзэх
 60  А/60 2022-01-27  Хүндэтгэл үзүүлэх тухай   үзэх 
 61  А/61 2022-01-28 Цол олгох тухай   үзэх 
 62 А/62 2022-01-28  Газар өмчлөлийн эрх хүчингүй болгох тухай   үзэх 
 63  А/63 2022-01-31  Хөрөнгө гаргах тухай   үзэх
 64 А/64 2022-01-31  Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай   үзэх
 65 А/65 2022-01-31  Өсвөрийн шигшээ баг байгуулах тухай   үзэх
 66 А/66 2022-01-31  Агентлаг байгууллагуудад хяналт шаинжилгээ хийсэн дүнгийн тухай   үзэх
 67 А/67 2022-01-31   Ажлын хэсэг байгуулах тухай   үзэх
 68 А/68 2022-02-07  Төр иргэний нийгмийн түншлэлийн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэ  тухай    үзэх
 69 А/69 2022-02-07   Ажлын хэсэг байгуулах тухай   үзэх
 70 А/70 2022-02-07  Дэмжлэг үзүүлэх тухай   үзэх
 71 А/71 2022-02-01  Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох тухай   үзэх 
 72  А/72 2022-02-07  Сарын аян зарлах тухай   үзэх 
 73  А/73 2022-02-07  Зарим барилгыг паспортжуулах  тухай   үзэх 
 74 А/74 2022-02-07  Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх 
 75 А/75 2022-02-07  Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай   үзэх
 76  А/76 2022-02-07  Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай   үзэх 
 77 А/77 2022-02-07  Газрын байиршил өөрчлөх тухай   үзэх 
 78 А/78 2022-02-07  Ажлын хэсэг байгуулах тухай   үзэх
 79 А/79 2022-02-08  Газар эзэмшүүлэх тухай   үзэх 
 80 А/80 2022-02-09  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 81 А/81 2022-02-09  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 82 А/82 2022-02-09  Үнэлгээний хороо байгуулха тухай   үзэх 
 83 А/83 2022-02-09  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 84 А/84 2022-02-10  Хөрөнгө гаргах тухай   үзэх
 85 А/85 2022-02-10   Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай   үзэх 
 86  А/86 2022-02-10  Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай   үзэх 
 87 А/87 2022-02-10  Ажлын хэсэг байгуулах тухай   үзэх 
 88  А/88А 2022-02-10  Цэвэр орчин цэмцгэр Булган аян зардах тухай   үзэх 
 89  А//89 2022-02-10   Биеийн тамир спортын газрын  бүтэц,  орон тоог шинэчлэн батлах тухай   үзэх 
 90 А/90 2022-02-10  Боксын залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай   үзэх 
 91 А/91 2022-02-14  Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай   үзэх 
 92 А/92 2022-0214  Гэрээ шууд байгуулах тухай  үзэх 
 93 А/93 2022-02-14   Гэрээ шууд байгуулах тухай   үзэх 
 94  А/94 2022-02-14   Гэрээ шууд байгуулах тухай   үзэх 
 95  А/95 2022-02-14  Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай   үзэх 
 96 А/96 2022-02-14  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх 
 97  А/97 2022-02-14  Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай   үзэх
 98  А/98 2022-02-14  Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай   үзэх 
 99  А/99 2022-02-14  Хутаг-Өндөр сумыг улсын тэргүүний сумд уламжлах тухай   үзэх
 100 А/100 2022-02-14  Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай    үзэх 
 101 А/101 2022-02-14  Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
 102 А/102 2022-02-16  Шар түвшинд шилжүүлэх тухай   үзэх
 103  А/103 2022-02-17  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
 104 А/104 2022-02-17  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 105 А/105 2022-02-17  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 106 А/106 2022-02-17  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 107 А/107 2022-02-17  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 108 А/108 2022-02-17   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 109 А/109 2022-02-17  Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай    үзэх 
 110 А/110 2022-02-21  Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай    үзэх
 111  А/111 2022-02-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 112 А/112 2022-02-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 113 А/113 2022-02-21  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
 114 А/114 2022-02-21  Эрх шилжүүлэх тухай   үзэх
 115 А/115 2022-02-22  Шууд гэрээ байгуулах тухай   үзэх 
 116 А/116 2022-02-22   Шууд гэрээ байгуулах тухай   үзэх 
 117 А/117 2022-02-22  Шууд гэрээ байгуулах тухай   үзэх 
 118 А/118 2022-02-22  Шууд гэрээ байгуулах тухай   үзэх 
 119 А/119 2022-02-22  Шууд гэрээ байгуулах тухай   үзэх
 120 А/120 2022-02-22  Шууд гэрээ байгуулах тухай   үзэх 
 121 А/121 2022-02-22  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 122 А/122 2022-02-22  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
 123  А/123 2022-02-25  Цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай   үзэх
 124 А/124 2022-02-25  Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай   үзэх
 125 А/125 2022-02-28   Жилийн ажил зарлах тухай   үзэх
 126  А/126 2022-02-28 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай    үзэх
 127 А/127 2022-02-28  Хүндэтгэл үзүүлэх тухай   үзэх
 128  А/128 2022-02-28  Тандалт шинжилгээний ажил зохион байгуулах тухай   үзэх
 129 А/129 2022-02-28   Тэргүүлэх чиглэл батлах тухай   үзэх
 130 А/130 2022-03-01   Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай   үзэх
 131  А/131 2022-03-01  Хөрөнгө гаргах тухай   үзэх
 132 А/132 2022-03-01  Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгэх тухай   үзэх
 133 А/133 2022-03-01 Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай  үзэх
 134 А/134 2022-03-02  Марш тактик тусгай бэлтгэлийн тэмцээн зохон байгуулах тухай   үзэх
 135 А/135 2022-03-02  Төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай   үзэх
 136 А/136 2022-03-02  Газар эзэмшүүлэх тухай   үзэх
 137 А/137 2022-03-02  Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай   үзэх
 138 А/138 2022-03-04  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
 139 А/139 2022-03-04  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх 
 140 А/140 2022-03-04  Захирамж хүчингүй болгох тухай   үзэх 
141  А/141 2022-03-04  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
142 А/142 2022-03-04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
143 А/143 2022-03-04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
144 А/144 2022-03-04  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
145 А/145 2022-03-04  Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай   үзэх
146 А/146 2022-03-04  Санхүүгийн хяналт аудитийн албаны нэр өөрчлөх тухай   үзэх
147 А/147 2022-03-07  Мах нийлүүлэх аижл зохион байгуулах тухай   үзэх
148 А/148 2022-03-07  Дэмжлэг үзүүлэх тухай   үзэх
149 А/149 2022-03-07  Ажлын хэсэг томилох тухай   үзэх
150 А/150 2022-03-07 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах, нэр солих туай   үзэх
 151 А/151 2022-03-07  Гүйцэттгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай   үзэх
 152 А/152 2022-03-09  Гэрээ байгуулах эрх олгох  тухай   үзэх
 153 А/153 2022-03-09   Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
 154 А/154 2022-03-11  Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
 155 А/155 2022-03-11  Газах эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
 156 А/156 2022-03-11  Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
 157 А/157 2022-03-11  Эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
 158 А/158 2022-03-11  Эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
159 А/159 2022-03-11   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
160 А/160 2022-03-11  Эрх шилжүүлэх тухай  үзэх 
161 А/161 2022-03-14 Мал эмнэлгийн төлөвлөгөөт арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
162 А/162 2022-03-14  Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
163 А/163 2022-03-14  Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
164 А/164 2022-03-14  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
165 А/165 2022-03-14  Техникийн хяналтын зарим арга хэмжээний тухай  үзэх
166 А/166 2022-03-14  Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах  тухай  үзэх
167 А/167 2022-03-15  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   үзэх
168 А/168 2022-03-15  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
169 А/169 2022-03-16  Зөвшөөрөл ологх тухай  үзэх
170 А/170 2022-03-16  Сансар-2022 марафон зохион байгуулах тухай  үзэх
171 А/171 2022-03-16  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
172 А/172 2022-03-16 Тусгай зөвшөөрөл авах болон сунгах,  аж ахуйн нэгжийн нэр өөрчлөх тухай  үзэх
173 А/173 2022-03-16  Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
174 А/174 2022-03-16  Эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
175 А/175 2022-03-16  Ой ойн санд үйл ажиллагаас явуулахыг хориглох тухай  үзэх
176 А/176 2022-03-16  Усан сан бүхий газрын  хамгаалалтын бүсийн тэмдэгжүүлэлт, усны тоо бүртгэл явуулах  үзэх
177 А/177 2022-03-16 Шуурхай штабын үйл ажиллагааг оператив бүлгийн зохион байгуулалтанд шилжүүлэх тухай үзэх
178 А/178 2022-03-16 Бугын эвэр түүж бэлтгэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай  үзэх
179 А/179 2022-03-17  Эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
180 А/180 2022-03-18  Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах  тухай  үзэх
181 А/181 2022-03-18  Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
182 А/182 2022-03-22 ЭКО-2022  нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх 
183 А/183 2022-03-23  Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх 
184 А/184 2022-03-23  Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх 
185 А/185 2022-03-23  Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
186 А/186 2022-03-24  Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
187 А/187 2022-03-24 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэххүүнийг шинэчлэх тухай  үзэх 
188 А/188 2022-03-24  Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
189 А/189 2022-03-24  Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
190 А/190 2022-03-24  Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
 191 А/191 2022-03-25  Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
 192 А/192 2022-03-25  Тусламж үзүүлэх тухай  үзэх
 193 А/193 2022-03-25  Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
194 А/194 2022-03-25  Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай үзэх
195 А/195 2022-03-28  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
196 А/196 2022-03-28  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
197 А197 2022-03-28  Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
198 А/198 2022-03-28  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
199 А/199 2022-03-28  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
200 А200 2022-03-29   Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
201 А/201 2022-03-29  Журам батлах тухай  үзэх
202 А/202 2022-03-29  Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
203 А/203 2022-03-31 Аймгийн Өсвөрийн шигшээ багийн дасгалжуулагч нарыг томилох тухай  үзэх
204 А204 2022-04-01 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
205 А/205 2022-04-04 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
206 А/206 2022-04-04 Мал эмнэлгийн салбарын мэргэжилтнүүдийн сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулах  тухай  үзэх
207 А/207 2022-04-04 Морин эргүүл томилон ажиллуулах тухай  үзэх
208 А/208 2022-04-04 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
209 А/209 2022-04-05 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
210 А/210 2022-04-05 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
211 А/211 2022-04-05 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
212 А/212 2022-04-05 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
213 А213 2022-04-06 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллоггын комисс томлох тухй  үзэх
214 А/214 2022-04-05 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
215 А/215 2022-04-05 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
216 А/216 2022-04-05 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах тухай  үзэх 
217 А/217 2022-04-05 Хяналт шалгалт сургалт зохион байгуулах тухай  үзэх
218 А8218 2022-04-06 Бэлчээр хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
219 А219 2022-04-06 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
220 А/220 2022-04-06 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
221 А/221 2022-04-07 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
222 А/222 2022-04-07 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
223 А/223 2022-04-07 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай  үзэх
224 А/224 2022-04-07 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
225 А/225 2022-04-07 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
226 А/226 2022-04-08 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
227 А/227 2022-04-08 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
228 А/228 2022-04-08 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
229 А/229 2022-04-08 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
230 А/230 2022-04-08 Эрх олгох тухай  үзэх
231 А/231 2022-04-11 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах тухай  үзэх
232 А/232 2022-04-12 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
233 А/233 2022-04-12 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх 
234 А/234 2022-04-14 Дэмжлэг үзүүлэх  тухай  үзэх
235 А/235 2022-04-15 Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
236 А/236 2022-04-18  Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
237 А/237 2022-04-18 Дэмжлэг үзүүлэх  тухай үзэх
238 А/238 2022-04-19 Халдваргүйтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
239 А/239 2022-04-19 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
240 А/240 2022-04-19 ....жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай  үзэх
241 А/241 2022-04-19 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
242 А/242 2022-0419 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
243 А/243 2022-04-19 Агаар мандалд зориудаар нөлөөлөх тухай  үзэх
244 А/244 2022-04-19 Захирамж хүчингүй болгох тухай  үзэх
245 А/245 2022-04-19 Дэмжлэг үзүүлэх тухай үзэх
246 А/246 2022-04-19 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
247 А/247 2022-04-19 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
248 А/248 2022-04-19 Салбар комисс байгуулах тухай  үзэх
249 А/249 2022-04-21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
250 А/250 2022-04-21 Дөл цогцолбор тэмцээн зохион байгуулж, явуулах тухай  үзэх
251 А/251 2022-04-21 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
252 А252 2022-04-21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
253 А253 2022-04-21 Газрын хэмжээ өөрчлөх хамтран өмчлөгч хасах тухай  үзэх
254 А/254 2022-04-21 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
255 А/255 2022-04-21 Эзэмшил газарын зориулалт өөрчлөх тухай  үзэх
256 А/256 2022-04-21 Газрын хэмжээ өөрчлөх  тухай  үзэх
257 А/257 2022-04-21 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
258 А/258 2022-04-21 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай  үзэх
259 А/259 2022-04-21 Орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллогыг зохион байгуулах тухай  үзэх
260 А260 2022-04-21 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
261 А/261 2022-04-21 Тусгай зөвшөөрөлийн  тухай  үзэх 
262 А/262 2022-04-21 "Чанарыг эрхэмлэгч" шагнал олгох журам батлах тухай  үзэх 
263 А/263 2022-04-22 Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухай  үзэх
264 А/264 2022-04-22 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
265 А/265 2022-04-22 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай  үзэх
266 А/266 2022-04-22 Гэрээ шууд байгуулах эох олгох тухай  үзэх
267 А/267 2022-04-22 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
268 А/268 2022-04-25 ...зардлын хуваарь батлах  тухай  үзэх
269 А/269 2022-04-25 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх 
270 А/270 2022-04-26 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүэлэх  тухай  үзэх 
271 А/271 202204-26 Авто замын төлбөр авах журам батлах  тухай  үзэх
272 А/272 2022-04-26 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
273 А/273 2022-04-26 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
274 А/274 2022-04-26 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
275 А/275 202204-26 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай  үзэх
276 А/276 2022-04-28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх
277 А/277 2022-04-28 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
278 А/278 2022-04-28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
279 А/279 2022-04-29 Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл мэндээр чөлөөлөх  тухай  үзэх
280 А/280 2022-04-29 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
281 А/281 2022-04-29 Хангинахын шугуйн шагайн тойром зохион байгуулах тухай үзэх 
282 А/282 2022-04-29 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
283 А/283 2022-04-29 Журам батлах тухай  үзэх
284 А/284 2022-04-29 Дэмжлэг үзүүлэх  тухай үзэх
285 А/285 2022-04-29 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
286 А/286 2022-04-29 Гадаадад албан хэргээр ажиллуулах тухай  үзэх 
287 А/287 2022-04-29 4 аваргын нэрэмжит бөхийн барилдааныг зохион байгуулах  тухай  үзэх 
288 А/288 2022-05-02 Хугацаат цэрийг албанд тэнцүүлэн хуваарилах  тухай  үзэх
289 А/289 2022-05-02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүёингүй болгох  тухай  үзэх
290 А/290 2022-05-02 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
291 А/291 2022-05-02 Гэр бүлийн хэрэгцээнд хатран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүд шилжүүлэх тухай үзэх
292 А/292 2022-05-02 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
293 А/293 2022-05-02 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
294 А/294 2022-05-02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
295 А/295 2022-05-02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
296 А/296 2022-05-02 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
297 А/297 2022-05-02 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
298 А/298 2022-05-02 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
299 А/299 2022-05-02 Аймгийн аюулгүйн нөөцийн өюёийг худалдан борлуулах тухай  үзэх
300 А/300 2022-05-02 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
301 А/301 2022-05-05 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
302 А//302 2022-05-05 Газрын хэмжээ өөрчлөх  тухай  үзэх
303 А/303 2022-05-06 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  үзэх
304 А/304 2022-05-09 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
305 А/305 2022-05-12 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
306 А/306 2022-05-12 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
307 А/307 2022-05-12 Эзэмшил газрын зориулалт өөрчилж газар эзэмших эрхийн гэрчиггээний хугацаа сунгах  үзэх
308 А/308 2022-05-13 Газар эзэмшүүлэх тухай  үзэх
309 А/309 2022-05-13 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
310 А/310 2022-05-13 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
311 А/311 2022-05-13 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх 
312 А/312 2022-05-13 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
313 А/313 2022-05-16 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
314 А/314 2022-05-16 Гүйцэтгэгчтай гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
315 А/315 2022-05-17 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
316 А/316 2022-05-17 Гүйцэтгэгчипд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
317 А/317 2022-05-17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
318 А/318 2022-05-17 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
319 А/319 2022-05-17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
320 А/320 2022-05-18 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
321 А/321 2022-05-18 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
322 А/322 2022-05-18 Орон нутгийн түвгний техникийн зөвлөн зохицуулах баг байгуулах тухай  үзэх
323 А/323 2022-05-19 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
324 А324 2022-05-22 Гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
325 А/325 2022-05-19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
326 А/326 2022-05-23 Дэмжлэг үзүүлэх тухай үзэх
327 А/327 2022-05-23 Тусгай зөвшөөрөлийн  тухай  үзэх
328 А/328 2022-05-24 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
329 А/329 2022-05-24 Дэмжлэг үзүүлэх  тухай  үзэх
330 А/330 2022-05-24 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх 
331 А/331 2022-05-24 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах  болон сунгах тухай  үзэх
332 А/332 2022-05-24 Салбар зөвлөлтйг бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай  үзэх
333 А/333 2022-05-25 Гэрээ шууд байгуудах эрх олгох тухай  үзэх
334 А/334 2022-05-25 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
335 А/335 2022-05-25 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
336 А/336 2022-05-25 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
337 А337 2022-05-27 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
338 А/338 2022-05-25 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
339 А/339 2022-05-25 Хүүхдийн баярыг тэидэглэн өнгөрүүлэх  тухай  үзэх
340 А/340 2022-05-25 Дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах тухай  үзэх
341 А/341 2022-05-26 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгууах эрх олгох тухай  үзэх
342 А/342 2022-05-26 Архи согтууруулах ундаа худалдах үйлчлэх хэрэглэхийг хориглох тухай  үзэх 
343 А/343 2022-05-26 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх 
344 А/346 2022-05-30  Хөрөнгө зарцуулах  тухай  үзэх 
345 А/347 2022-05-30  Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх 
346 А/348 2022-05-30 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх 
347 А/349 2022-05-31 Гэр бүлийн хэрэгцээнд хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай  үзэх 
348 А/350 2022-05-31 Төрийн шагналд уламжлах тухай  үзэх 
349 А/351 2022-05-31 Баяр наадмын хороо байгуулах тухай  үзэх 
350 А/352 2022-05-31 Сумын баяр наадмын хугацааг тогтоох тухай  үзэх 
351 А/353 2022-06-02 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухай  үзэх
352 А/354 2022-06-03 Урамшуулал олгох тухай  үзэх 
353 А/355 2022-06-06 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
354 А/356 2022-06-06 Ажлын хэсэг байгуулж хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
355 А/357 2022-06-06 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
356 А/358 2022-06-06 Гадаадад албан хэргээр ажиллуулах тухай  үзэх
357 А/359 2022-06-06 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
358 А/360 2022-06-07 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
359 А/361 2022-06-07 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
360 А/362 2022-06-07 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
361 А/363 2022-06-07 Шагналын зардал шилжүүлэх тухай үзэх
362 А364 2022-06-07 Улаан загалмайн хорооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
363 А/365 2022-06-08 Төрийн захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай  үзэх
363 А/366 2022-06-08 Аймгийн туг логотой энгэрийн тэмдэг хийлгэх  тухай  үзэх
364 А/367 2022-06-09 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
365 А368 2022-06-09 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
366 А/369 2022-06-09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
367 А/370 2022-06-10 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлийн хугацааг сунгах тухай  үзэх
368 А/371 2022-06-10 Донор хүндэт гэр бүлийг шагнах тухай  үзэх
369 А/373 2022-06-13 Сургалт зохион байгуулах тухай  үзэх
370 А/374 2022-06-13 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
371 А/375 2022-06-13 Газрын байршил өөрчлөх тухай  үзэх
372 А/376 2022-06-13 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
373 А/377 2022-06-13 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
374 А378 2022-06-13 Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх  тухай  үзэх
375 А/379 2022-06-13 Комисс томилох тухай  үзэх
376 А/380 2022-06-15 Орон нутгийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлийн ашиглалтын тухай  үзэх
377 А/381 2022-06-15 Ажил хүлээлцүүлэх ажлын хэсэг томилох  тухай  үзэх
378 А/382 2022-06-15 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
379 А/383 2022-06-16 Сонгуулийн санал авах өдөр зарим үйл ажиллагааг хориглох тухай  үзэх
380 А/384 2022-06-14 Шагналын зардал шилжүүлэх тухай  үзэх
381 А/385 2022-06-16 Хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай  үзэх
382 А/386 2022-06-16 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
383 А/387 2022-06-16 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
384 А/388 2022-06-16 Зөвлөн туслах ажиллагаа үзүүлэх  тухай  үзэх
385 А/389 2022-06-16 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлийн хугацаа сунгах  үзэх
386 А/390 2022-06-16 Алтаргана-2022 наадмын бэлтгэл ажлыг хангах тухай  үзэх
387 А/391 2022-06-16 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
388 А/392 2022-06-16 Гэрээ байгуулах эрх олгох  тухай  үзэх
389 А/393 2022-06-16 ...тусгай зөвшөөрөлийг сунгах тухай  үзэх
390 А/394 2022-06-16 Дуудлага худалдаа явуулах тухай  үзэх
391 А/395 2022-06-17 Дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
392 А/396 2022-06-17 Ажлын хэсэг байгуулах  тухай  үзэх
393 А/397 2022-06-17 Цагийн хуваарь батлах тухай  үзэх
394 А/398 2022-06-17 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
395 А/399 2022-06-17 Аймгийн баяр наадмын хугацааг тогтоох тухай  үзэх
396 А/400 2022-06-20 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
397 А/401 2022-06-20 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
398 А/402 2022-06-20 Барилга байгууламж паспортжуулах тухай  үзэх
399 А/403 2022-06-20 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
400 А/404 2022-06-21 Шагналын зардал шилжүүлэх тухай үзэх
401 А/405 2022-06-21 Гэрээ байгуулах тухай  үзэх
402 А/406 2022-06-21 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
403 А/407 2022-06-21 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
404 А/408 2022-06-21 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх 
405 А/409 2022-06-22 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
406 А/410 2022-06-22 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
407 А/411 2022-06-22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх
408 А/412 2022-06-22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
409 А/413 2022-06-23 Сургалт явуулах тухай  үзэх
410 А/414 2022-06-24 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх 
411 А/415 2022-06-24 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
412 А/416 2022-06-24 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
413 А/417 2022-06-24 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
414 А/418 2022-06-27 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
415 А/419 2022-06-27 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
416 А/420 2022-06-27 Аймгийн баяр наадмын төсөв батлах  тухай  үзэх
417 А/421 2022-06-27 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
418 А/422 2022-06-28 Төрийн шагналд уламжлах тухай  үзэх
419 А/423 2022-06-29 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх  олгох тухай  үзэх
420 А/424 2022-06-29 Гүйцэтгэгчттэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
421 А/425 2022-06-29 ...авто уралдаан зохион байгуулах тухай  үзэх
422 А/427 2022-06-29 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
423 А/428 2022-06-28 Шагналын зардал шилжүүлэх тухай  үзэх
424 А/429 2022-06-30 Захирамжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
425 А/430 2022-06-30 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
426 А/431 2022-06-30 Төрийн шагналд уламжлах тухай  үзэх
427 А/432 2022-06-30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
428 А/433 2022-06-30 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
429 А/434 2022-06-30 ...нэгдсэн төлөвлөгөө батлах тухай  үзэх
430 А/435 2022-06-30 Журам шинэчлэн батлах  тухай  үзэх
431 А/436 2022-06-30 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
432 А/437 2022-07-01 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай  үзэх
433 А/438 2022-07-01 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
434 А/439 2022-07-01 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
435 А/440 2022-07-04 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
436 А/441 2022-07-04 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
437 А/442 2022-07-05 ...орон тооны дээд хязгаарыг  батлах  тухай  үзэх
438 А/443 2022-07-07 Гадаадад албан хэргээр ажиллуулах тухай  үзэх
439 А444 2022-07-08 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
440 А/445 2022-07-08 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
441 А/446 2022-07-08 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
442 А/447 2022-07-11 Үндэсний бөхийн цол олгох тухай  үзэх
443 А/448 2022-07-11 Цол олгох тухай  үзэх
444 А/449 2022-07-18 Устгал арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
445 А/450 2022-07-18 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
446 А/451 2022-07-18 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
447 А/452 2022-07-18 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
448 А/453 2022-07-18 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ  шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
449 А/454 2022-07-18 Барилга хэсэгчлэн ашиглалтанд оруулах тухай  үзэх
450 А/455 2022-07-18 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
451 А/456 2022-07-18 Барилаг байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
452 А/457 2022-07-18 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
453 А/458 2022-07-18 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
454 А/459 2022-07-18 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
455 А/460 2022-07-18 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
456 А/461 2022-07-18 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
457 А/462 2022-07-18 Газар эзэмшүүлэх тухай  үзэх
458 А/463 2022-07-18 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
459 А/464 2022-07-18 Хүндэтгэл үзүүлэх  тухай  үзэх
460 А465 2022-07-18 Сургалт зохион байгуулах тухай  үзэх
461 А/466 2022-07-19 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
462 А/467 2022-07-20 Хурдан морины уралдаан зохион байгууоах тухай  үзэх
463 А468 2022-07-20 Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай  үзэх
464 А/469 2022-07-22 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
465 А/470 2022-07-22 Аварга маочин шалгаруулах тухай  үзэх
466 А/471 2022-07-26 Булган магнай үндэсний морин уралдаан зохион байгуулах тухай  үзэх
467 А/472 2022-07-27 Хөрөнгө зарцуулах  тухай  үзэх
468 А/473 2022-07-27 Хөрөнгө гаргах  тухай  үзэх
469 А/474 2022-07-27 Гүйцэтгэгчип гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
470 А/475 2022-07-27 Хяналт шалгалтын арга хэмжээг авах тухай  үзэх
471 А/478 2022-07-28 Хөтөлбөр төлөвлөгөө арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэх тухай  үзэх
472 А/479 2022-08-01 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
473 А/480 2022-08-01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
474 А/481 2022-08-01 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
475 А/482 2022-07-29 Ажлын хэсэг байгуулах  тухай  үзэх
476 А/483 2022-07-29 Гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
477 А/484 2022-07-29 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
478 А/485 2022-07-29 Эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
479 А/486 2022-07-29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай үэзх
480 А/487 2022-07-29 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
481 А/488 2022-07-29 ...тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг зохион байулах тухй үзэх
482 А489 2022-07-29 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
483 А491 2022-08-01 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах тухай  үзэх
484 А/492 2022-08-01 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
485 А/493 2022-08-01 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
486 А/494 2022-08-01 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
487 А/495 2022-08-01 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
488 А/496 2022-08-02 Дэмжлэг үзүүлэх  тухай  үзэх
489 А/497 2022-08-03 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
490 А/498 2022-08-03 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
491 А/499 2022-08-03 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
492 А/500 2022-08-03 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
493 А/501 2022-08-03 ..зардлын хуваарь батлах тухай  үзэх
494 А/502 2022-08-03 ...зардлын хуваарь батлах тухай  үзэх
495 А/503 2022-08-03 Зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
496 А/504 2022-08-03 Зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
497 А505 2022-08-04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
498 А/506 2022-08-04 Жагсаалт батлах тухай  үзэх
499 А/507 2022-08-05 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
500 А/509 2022-08-05 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
501 А/510 2022-08-05 Дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай  үзэх
502 А/511 2022-08-05 мал угаалгын ажил зохион байгуулах тухай  үзэх
503 А/512 2022-08-05 Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай  үзэх
504 А/513 2022-08-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
505 А/514 2022-08-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
506 А/515 2022-08-05 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  үзэх
507 А/516 2022-08-05 ....ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
508 А/517 2022-08-05 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
509 А/520 2022-08-08 Хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай  үзэх
510 А/521 2022-08-09 Зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
511 А/522 2022-08-09 Г.Алдармөнхийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай  үзэх
512 А/523 2022-08-10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
513 А/524 2022-08-10 Үнэлгээний хороо байгуулах  тухай  үзэх
514 А/525 2022-08-10 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
515 А/526 2022-08-10 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
516 А/527 2022-08-11 ..нэгдсэн төлөвлөгөө батлах  тухай  үзэх
517 А/528 2022-08-11 Зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
518 А/529 2022-08-11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
519 А530 2022-08-12 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
520 А531 2022-08-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
521 А/532 2022-08-12 Газар эзэмшүүлэх  үзэх
522 А/533 2022-8-12 Хог хаягдалын хураамж авах тухай  үзэх
523 А/534 2022-08-12 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох  тухай  үзэх
524 А/535 2022-08-12 Яаралтай дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай  үзэх
525 А/536 2022-08-15 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
526 А/537 2022-08-16 Цэрэг спортын дөл тэмцээнд оролцуулах тухай  үзэх
527 А/538 2022-08-16 Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглох тухай  үзэх
528 А/539 2022-08-22 Ажил хүлээлцүүлэх  тухай  үзэх
529 А/540 2022-08-22 Ажлын хэсэг байгуулах  тухай  үзэх
530 А/541 2022-08-22 Хөрөнгө гаргах  тухай  үзэх
531 А/542 2022-08-22 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
532 А/543 2022-08-23 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
533 А/544 2022-08-23 Газар өмчлүүлэх тухай  үзэх
534 А/545 2022-08-23 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
535 А/546 2022-08-24 Ургацын штаб ажиллуулах тухай  үзэх
536 А/547 2022-08-24 Өвс тэжээлийн аюулгүй байдлын нөөц бүрдүүлэх тухай  үзэх
537 А/548 2022-08-23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
538 А/549 2022-08-23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
539 А/550 2022-08-30 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
540 А/551 2022-08-30 Сургалт явуулах  тухай  үзэх
541 А/552 2022-08-31 Архи согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх, хэрэглэхийг хориглох тухай  үзэх
542 А/553 2022-09-05 Зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
543 А/554 2022-09-05 Газар өмчлүүлэх  тухай  үзэх
544 А/555 2022-09-05 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
545 А/556 2022-09-05 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
546 А/557 2022-09-05 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
547 А/558 2022-09-05 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх  тухай  үзэх
548 А/560 2022-09-05 Газар эзэмшүүлэх тухай  үзэх
549 А/561 2022-09-05 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
550 А/562 2022-09-06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх 
551 А/563 2022-09-06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
552 А/564 2022-09-06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
553 А/565 2022-09-06 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
554 А/566 2022-09-06 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
555 А/567 2022-09-07 Гамшгаас хамгаалах сургууль, бэлэн байдлын үзлэг явуулах тухай үзэх
556 А/568 2022-09-12 ажлын хэсэг байгуулж хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
557 А/569 2022-09-14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
558 А/570 2022-09-15 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож газар ашиглуулах тухай  үзэх
559 А/571 2022-09-16 Захирамж хүчингүй болгох тухай  үзэх
560 А/572 2022-09-16 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
561 А/573 2022-09-19 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
562 А/574 2022-09-19 Барилга хэсэгчлэн ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
563 А/575 2022-09-19 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
564 А/576 2022-09-19 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
565 А/577 2022-09-19 ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
566 А/578 2022-09-19 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
567 А/579 2022-09-19 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
568 А/580 2022-09-19 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай  үзэх
569 А/581 2022-09-19 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай  үзэх
570 А/582 2022-09-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
571 А/583 2022-09-20 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай  үзэх
572 А/584 2022-09-20 Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай үзэх
573 А/585 2022-09-20 Нийгмийн ажилтны салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай  үзэх
574 А/586 2022-09-21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
575 А/587 2022-09-20 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай  үзэх
576 А/588 2022-09-22 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
577 А/589 2022-09-22 Зардлыг санхүүжүүлэх тухай  үзэх
578 А/590 2022-09-23 Чиглэл хүргүүлэх тухай  үзэх
579 А/591 2022-09-23 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
580 А/592 2022-09-23 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
581 А/593 2022-09-23 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
582 А/594 2022-09-23 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
583 А595 2022-09-23 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
584 А/596 2022-09-23 Эрх олгох тухай  үзэх
585 А/597 2022-09-27 Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  үзэх
586 А/598 2022-09-27 Дэмжлэг үзүүлэх тухай үзэх
587 А/599 2022-09-27 Газар өмчлүүлэх тухай  үзэх
588 А/600 2022-09-27 Газар эзэмшүүлэх тухай  үзэх
589 А/601 2022-09-27 Ажил гүйцэтгэх гэрээ цуцлах тухай  үзэх
590 А/602 2022-09-28 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
591 А/603 2022-09-28 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
592 А/604 2022-09-28 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
593 А/605 2022-09-28 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
594 А/606 2022-09-28 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
595 А/607 2022-09-29 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
596 А/608 2022-09-29 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
597 А/609 2022-09-29 Зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
598 А/610 2022-09-29 Яаралтай дархлаажуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай  үзэх
599 А/611 2022-09-29 яаралтай дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай  үзэх
600 А/612 2022-09-29 Ажил хүлээлцүүлэх тухай  үзэх
601 А/613 2022-09-30 Ажлын хэсэг байгуулах  тухай  үзэх
602 А/614 2022-10-03 Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороо томилох тухай  үзэх
603 А/615 2022-10-03 Гадаадад албан хэргээр ажиллуулах тухай  үзэх
604 А/616 2022-10-03 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
605 А/617 2022-10-03 Газар эзэмшүүлэх тухай  үзэх
606 А/618 2022-10-03 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
607 А/619 2022-10-03 ..газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд өмчлүүлэх  тухай  үзэх
608 А/621 2022-10-04 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулх эрх олгох тухай  үзэх
609 А/622 2022-10-04 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
610 А/623 2022-10-05 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
611 А/624 2022-10-05 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээнйи хугаацаа сунгах тухай  үзэх
612 А/625 2022-10-05 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
613 А/626 2022-10-05 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
614 А/627 2022-10-05 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
615 А/628 2022-10-06 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
616 А/629 2022-10-06 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
617 А/630 2022-10-10 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
618 А/631 2022-10-10 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
619 А/632 2022-10-11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
620 А/633 2022-10-14 Зарим захирамжийг хүчингүй болгож хэрэгжилт тооцох жагсаалтаас хасах тухай  үзэх 
621 А/634 2022-10-14 Шагналын зардал шилжүүлэх тухай  үзэх
622 А/635 2022-10-14 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
623 А/636 2022-10-14 Төслийн жагсаалт батлах тухай  үзэх
624 А/637 2022-10-17 Хугацаат цэргийн албанд тэнцүүлэн хуваарилах  тухай  үзэх
625 А/638 2022-10-17 Томилолтоор ажиллуулах  тухай  үзэх
626 А/639 2022-10-17 Томилолтоор ажиллуулах тухай  үзэх
627 А/640 2022-10-17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
628 А/641 2022-10-18 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
629 А/642 2022-10-18 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
630 А/643 2022-10-18 Газар эзмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
631 А/644 2022-10-19 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
632 А/645 2022-10-19 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
633 А646 2022-10-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
634 А/647 2022-10-19 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай  үзэх
635 А/648 2022-10-19 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
636 А/649 2022-10-19 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай үзэх
637 А/650 2022-10-19 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
638 А/651 2022-10-19 Гадаадад албан томилолтоор ажиллулах тухай үзэх
639 А/653 2022-10-19 Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах  тухай  үзэх
640 А/654 2022-10-20 ...комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай  үзэх
641 А/655 2022-10-21 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
642 А/656 2022-10-24 Шагналын зардал шилжүүлэх тухай  үзэх
643 А/657 2022-10-24 Аян зохион байгуулах тухай  үзэх
644 А/658 2022-10-24 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
645 А/659 2022-10-25 ..ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
646 А/660 2022-10-25 Үзэсгэлэн гаргах тухай  үзэх
647 А/661 2022-10-27 ...газрын гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай  үзэх
648 А/662 2022-10-27 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай  үзэх
649 А/663 2022-10-27 Хяналт шийдвэрлэлт нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
650 А/664 2022-10-28 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
651 А/665 2022-10-31 Гүйэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
652 А/666 2022-10-31 Газар эзэмшүүлэх тухай  үзэх 
653 А/667 2022-11-01 Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухай  үзэх
654 А/668 2022-11-01 Хурдан морины урлдаан, сунгаа, үсэргээ зохион байгуулахыг хориглох тухай   үзэх
655 А/669 2022-11-04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
656 А/670 2022-11-04 ......мөнгөн төлбөр тогтоох тухай  үзэх
657 А/671 2022-11-07 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
658 А/672 2022-11-07 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
659 А/673 2022-11-07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
660 А/674 2022-11-08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
661 А/675 2022-11-08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
662 А/676 2022-11-08 Эрүүл мэндийн олимпиад зохион байгуулах тухай  үзэх
663 А/677 2022-11-09 Барилгын засварын аижл ашиглалтанд оруулах тухай  үзэх
664 А/678 2022-11-09 Газар өмчлүүлэх  тухай  үзэх
665 А/679 2022-11-09 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
666 А/680 2022-11-10 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
667 А/681 2022-11-10 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
668 А/682 2022-11-10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
669 А/683 2022-11-14 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
670 А/684 2022-11-14 Биотехникийн арга хэмжээ  хэрэгжүүлэх тухай  үзэх 
671 А/685 2022-11-14 Ажлын хэсэг байгуулах  тухай  үзэх 
672 А/686 2022-11-15 Хөрөнгө зарцуулах тухай  үзэх
673 А/687 2022-11-15 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
674 А/688 2022-11-16 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
675 А/689 2022-11-16 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай  үзэх
676 А/690 2022-11-16 газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
677 А/691 2022-11-16 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай үзэх
678 А/692 2022-11-16 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
679 А/693 2022-11-16 Ажлын хэсэг томилж хяналт шалгалт хийх тухай  үзэх
680 А/694 2022-11-17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
681 А/695 2022-11-17 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
682 А/696 2022-11-18 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  үзэх
683 А/697 2022-11-18 Мөнсөн дээгүүр хөдөлгөөн хийхийг хориглох тухай  үзэх
684 А/698 2022-11-21 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  үзэх
685 А/699 2022-11-21 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
686 А700 2022-11-22 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
687 А/701 2022-11-22 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
688 А/702 2022-11-22 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай  үзэх
689 А/703 2022-11-22 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  үзэх
690 А/704 2022-11-25 Барилгын засварын ажил ашглалтанд оруулах тухай  үзэх
691 А/705 2022-11-25 Журам батлах тухай  үзэх
692 А/707 2022-11-28 Мал тэжээвэр амьтадын тооллого явуулах тухай  үзэх
693 А/708 2022-11-28 Төрийн шагналд уламжлах тухай  үзэх
694 А709 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
695 А/710 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
696 А/711 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
697 А/712 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
698 А/713 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
699 А/714 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
700 А/715 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
701 А/716 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
702 А/717 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
703 А/719 2022-11-28 Барилгын засварын ажил ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
704 А/720 2022-11-28 Барилгын засварын ажил ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
705 А/721 2022-11-28 Барилгын засварын ажил ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
706 А/722 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх 
707 А/723 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
708 А/724 2022-11-28 АИТХ-д дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
709 А/725 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
710 А/726 2022-11-28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
711 А/727 2022-11-29 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай үзэх
712 А/728 2022-11-29 Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
713 А/729 2022-11-29 Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
714 А/730 2022-11-29 Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
715 А/731 2022-11-29 Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
716 А/732 2022-11-29 Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
717 А/733 2022-11-29 Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
718 А/734 2022-11-29 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
719 А/735 2022-11-29 ...дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
720 А/736 2022-11-29 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох  тухай  үзэх
721 А/739 2022-11-29 Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухай  үзэх
722 А/740 2022-11-30 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай  үзэх
723 А/741 2022-11-30 Ашиглалтын өмнөх захиргаа байгуулах тухай  үзэх
724 А/742 2022-12-02 Карьер ашиглах түр зөвшөөрөл олгох тухай  үзэх
725 А/743 2022-12-02 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
726 А/744 2022-12-02 Эрх шилжүүлэх  тухай  үзэх
727 А/745 2022-12-02 Цэргийн тоон бүртгэл явуулах тухай  үзэх
728 А746 2022-10-05 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
729 А/747 2022-12-05 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
730 А/748 2022-12-05 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
731 А/750 2022-12-05 Урамшуулал олгох тухай  үзэх
732 А/751 2022-12-07 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
733 А/752 2022-12-07 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
734 А/753 2022-12-07 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
735 А/754 2022-12-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  үзэх
736 А/755 2022-12-08 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
737 А/756 2022-12-08 Шуурхай штаб байгуулах тухай  үзэх
738 А/757 2022-12-13 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
739 А/758 2022-12-13 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
750 А/759 2022-12-13 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
741 А760 2022-12-14 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
742 А/761 2022-12-15 Нэгж талбар нэгтгэх тухай  үзэх
743 А/763 2022-12-19 Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухай  үзэх
744 А/764 2022-12-19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах  тухай  үзэх
745 А/765 2022-12-19 Дэмэлэг үзүүлэх тухай  үзэх
746 А/766 2022-12-19 Иргэний нэхэмжлэгч томилох тухай  үзэх
747 А/767 2022-12-19 Иргэний нэхэмжлэгч томилох тухай  үзэх
748 А/768 2022-12-19 Иргэний нэхэмжлэгч томилох тухай  үзэх
749 А/769 2022-12-19 Иргэний нэхэмжлэгч томилох тухай  үзэх
750 А/770 2022-12-19 Иргэний нэхэмжлэгч томилох тухай  үзэх
751 А/771 2022-12-19 Иргэний нэхэмжлэгч томилох тухай  үзэх
752 А/772 2022-12-19 Агентлагийн дарга нарын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө дүгнэсэн тухай  үзэх
753 А/773 2022-12-19 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
754 А/774 2022-12-19 Газар өмчлүүлэх тухай  үзэх
755 А/775 2022-12-19 Газар өмчлүүлэх тухай  үзэх
756 А/776 2022-12-19 Газар өмчлүүлэх тухай  үзэх
757 А/777 2022-12-19 Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай   үзэх
758 А/778 2022-12-20 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай   үзэх
759 А/779 2022-12-20 Ажлын хэсэг томилох тухай  үзэх
760 А/780 2022-12-21 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай  үзэх
761 А/781 2022-12-21 Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
762 А/782 2022-12-21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
763 А/784 2022-12-22 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуудах эрх олгох тухай  үзэх
764 А/785 2022-12-22 Хөрөнгө гаргах тухай  үзэх
765 А/786 2022-12-22 Дэмжлэг үзүүлэх тухай  үзэх
766 А/787 2022-12-22 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай  үзэх
767 А/788 2022-12-22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай  үзэх
768 А/789 2022-12-22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
769 А/790 2022-12-22 Нөхөн олговор олгох тухай  үзэх
770 А/791 2022-12-22 Хамтран ажиллах гэрээг дүгнэсэн тухай  үзэх
771 А/792 2022-12-22 Тусгай зөвшөөрөлийн тухай  үзэх
772 А/794 2022-12-23 Өвлийн спортын наадам зохион байгуулах тухай  үзэх
773 А/795 2022-12-27 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай  үзэх
774 А/796 2022-12-27 Захирамж хүчингүй болгох тухай  үзэх
775 А/797 2022-12-28 МХГ-ын архивийн баримтыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  үзэх
776 А/798 2022-12-30 Газар өмчлүүлэх тухай  үзэх
777 А/799 2022-12-30 Газар өмчлүүлэх тухай  үзэх
778 А/800 2022-12-30 Газар өмчлүүлэх  тухай  үзэх
779 А/801 2022-12-30 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай  үзэх
780 А/802 2022-12-30 Барилгын засварын аижл ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
781 А/803 2022-12-30 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
782 А/804 2022-12-30 Барилгын засварын ажил ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
783 А/805 2022-12-30 Барилгын касварын аижл ашиглалтад авах тухай  үзэх 
784 А/806 2022-12-30 Барилаг байгууламжийг ашиглалтад оруулах, өмчид бүртгэж авах тухай  үзэх
785 А/807 2022-12-30 Барилгын засварын аижл ашиглалтад оруулах  тухай  үзэх
786 А/808 2022-12-30 Барилгын засварын ажил ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
787 А/809 2022-12-30 Барилгын засварын ажил ашиглалтад оруулах тухай  үзэх
788 А/810 2022-12-30 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах тухай  үзэх

/userfiles/files/223(1).pdf

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл (0)
    Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!
Сэтгэгдэл үлдээх