Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Хөрөнгө оруулалтын 8-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-нs өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 1308.8 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 12 төсөл, арга хэмжээнд 2018.9 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 37 төсөл, арга хэмжээнд 2527.5 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 7 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Image

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 7 САРЫН ТӨСВИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА


2022-08-05 Булган

2022 оны 7 сарын байдлаар нийт орлого ба тусламжийн дүн 28,2 тэрбум төгрөг буюу 101,9 хувийн, нийт зарлага 22,5 тэрбум төгрөг буюу 63,5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Image

Улсын Их Хурлын хуралдаанаар Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга), Монгол улсын Монгол улсын 2022 төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.
Улсын төсвийг тодотголоор улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэгт өөрчлөлт орсон тул Төсвийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.1 дэх заалтыг үндэслэн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн тодотголыг боловсруулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Image

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.1а дахь заалтыг үндэслэн 2022 оны төсвийг хэрэгжүүлэх явцад урьдчилан тооцоолох боломжгүй төсөл, арга хэмжээг зайлшгүй санхүүжүүлэх шаардлагатай болсон, зарим хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр өөрчлөх, нэгтгэх, хасах (хэрэгжүүлэх боломжгүй) нөхцөл байдал үүссэн тул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн төсөвт өөрчлөлт хийлээ.

Хөрөнгө оруулалтын 5-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 04-р хуралдааны тогтоолоор 2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, авто замын сан, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн гүйцэтгэл. Монгол улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл.

Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилт

Image

Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Булган аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл материаллаг алдаагүй, Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Сангийн сайдын баталсан холбогдох журамд нийцүүлэн үнэн зөв, шударга толилуулсан гэсэн зөрчилгүй дүгнэлт гаргасан.

2021 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА

Image

Монгол Улсад Ковид-19 халдварын тархалт нэмэгдэж, урьдчилан тооцох боломжгүй нөхцөл байдал үүсч, ард иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалахад чиглэсэн зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт хийх цаг үеийн шаардлага үүссэн тул Улсын Их Хурлын 2021.07.07-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол улсын төсвийг тодотгон баталсан.