Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Image

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.1а дахь заалтыг үндэслэн 2022 оны төсвийг хэрэгжүүлэх явцад урьдчилан тооцоолох боломжгүй төсөл, арга хэмжээг зайлшгүй санхүүжүүлэх шаардлагатай болсон, зарим хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр өөрчлөх, нэгтгэх, хасах (хэрэгжүүлэх боломжгүй) нөхцөл байдал үүссэн тул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн төсөвт өөрчлөлт хийлээ.

Хөрөнгө оруулалтын 5-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 04-р хуралдааны тогтоолоор 2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, авто замын сан, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн гүйцэтгэл. Монгол улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл.

2021 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА

Image

Монгол Улсад Ковид-19 халдварын тархалт нэмэгдэж, урьдчилан тооцох боломжгүй нөхцөл байдал үүсч, ард иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалахад чиглэсэн зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт хийх цаг үеийн шаардлага үүссэн тул Улсын Их Хурлын 2021.07.07-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол улсын төсвийг тодотгон баталсан.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА.

Image


2021 онд улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг 2.8 тэрбум, аймгийн татварын болон татварын бус орлогоор 23.5 тэрбум, он дамжин шилжих үлдэгдэл 1.1 тэрбум, тусгай зориулалтын шилжүүлэг 34.5 тэрбум, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 4.1 тэрбум төгрөгт хүрч, аймгийн 2021 оны орон нутгийн төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүн болон зарлага 66.0 тэрбум төгрөгт хүрч байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ӨРГӨН БАРЬЛАА.

Image

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1 дэх заалтад заасны дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн шатны жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ гэж заасны дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас ирэх оны төсвийн төслийг өнөөдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барилаа.

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2023-2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

Image

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны төсвийн төсөл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.5 дахь заалтад зааснаар төсвийн төсөл боловсруулах удирдамж, чиглэлийн дагуу сум, байгууллагаас хүлээн авч нэгтгэн, хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд нэгтгүүллээ.

Төсвийн гүйцэтгэл

Image

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 4 САРЫН ТӨСВИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА


2022-05-09 Булган

2022 оны 4 сарын байдлаар нийт орлого ба тусламжийн дүн 17,5 тэрбум төгрөг буюу 105,0 хувийн, нийт зарлага 13,0 тэрбум төгрөг буюу 114,8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.