Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Булган аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

Image

Булган аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн XII/21 дугаар тогтоолоор баталсан. Тус тогтоолын хавсралтаар аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 16 төсөл, арга хэмжээг 2,949,8 сая төгрөгөөр, авто замын сангийн хөрөнгөөр 10 төсөл, арга хэмжээг 922.7 сая төгрөгөөр, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 20 төсөл, арга хэмжээг 3,853.3 сая төгрөгөөр, аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх их засварын 14 төсөл, арга хэмжээг 2,401.6 сая төгрөгөөр, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 42 төсөл, арга хэмжээг 5,279.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр тус тус баталсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 11-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 25 төсөл, арга хэмжээнд 2177.9 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 2653.7 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 40 төсөл, арга хэмжээнд 3533.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 10-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 1917.5 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 2489.7 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 40 төсөл, арга хэмжээнд 3306.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 9-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10-р хуралдааны 16 дугаар тогтоолоор 2022 оны төсвийг шинэчлэн баталсан. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 33 төсөл, арга хэмжээг 3103.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 15 төсөл, арга хэмжээнд 1536.5 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 9 төсөл, арга хэмжээг 710.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 249.09 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 төсөл, арга хэмжээг 3772.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 12 төсөл, арга хэмжээнд 2123.7 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 45 төсөл, арга хэмжээг 5248.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 37 төсөл, арга хэмжээнд 2702.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.