Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ батлах тухай

Image

Аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн XII/26 дугаар тогтоолоор "Тамхи худалдаах тусгай зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийг шинэчлэн тогтоож захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2022 оны 12 сарын 27-ны өдрийн 6081 дугаарт бүртгүүллээ.

БУЛГАН АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ БОЛОН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СИСТЕМИЙН ДИНАМИК ЗАГВАР

Image

Булган аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны үндсэн үзүүлэлтүүд, эдгээрийн 2040 он хүртэлх хэтийн төсөөлөл, хөгжил дэвшил, аймаг, сум суурингуудын хүн амын өсөлт,
шилжилт хөдөлгөөн, ядуурал, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт олон хүчин зүйлийг авч үзэж, янз бүрийн бодлого, төлөвлөлт нь эргээд нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж байгааг загварчилсан болно.