Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Булган аймгийн спиртын сул болон өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгийн судалгаа.

Image

Булган аймгийн хэмжээнд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар спиртын сул болон өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 219 цэг үйл ажиллагаа явуулж байна.