Ил тод байдал

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Image

БУЛГАН АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.1а дахь заалтыг үндэслэн 2022 оны төсвийг хэрэгжүүлэх явцад урьдчилан тооцоолох боломжгүй төсөл, арга хэмжээг зайлшгүй санхүүжүүлэх шаардлагатай болсон, зарим хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр өөрчлөх, нэгтгэх, хасах (хэрэгжүүлэх боломжгүй) нөхцөл байдал үүссэн тул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэн төсөвт өөрчлөлт хийлээ.

Хөрөнгө оруулалтын 5-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Image

Булган аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 04-р хуралдааны тогтоолоор 2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, авто замын сан, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн гүйцэтгэл. Монгол улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл.