2019 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

  • .

  • 2019-01-01

Булган аймагт 2019 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10/07 дугаар тогтоолоор баталсан. Тус тогтоолын 2-р хавсралтаар аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 38 төсөл, арга хэмжээг 1’213’500’000 төгрөгөөр, 3-р хавсралтаар авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 312’000’000 төгрөгөөр, 4-р хавсралтаар аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 12 төсөл, арга хэмжээг 1’775’224’200 төгрөгөөр, 5-р хавсралтаар аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 63 төсөл, арга хэмжээг 5’406’707’800 төгрөгөөр тус тус хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.

2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

  • .

  • 2018-01-11

  • 481

2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөдэлгэрэнгүй . .

2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-04-07

  • 3

Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-04-07

Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Хуудас:  1  (нийт 4 мэдээ )

Булган 80-н жил