2020 онд өөрчлөлт орсон хөрөнгө оруулатын төлөвлөгөө

 • .

 • 2020-09-30

Булган аймагт 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 15/05 дугаар тогтоолоор баталсан. Тус тогтоолын хавсралтаар аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 637.8 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 365.0 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1878.5 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 61 төсөл, арга хэмжээг 4882.9 сая төгрөгөөр тус тус хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.

2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө

 • .

 • 2020-01-02

 • 4

Булган аймагт 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14/04 дүгээр тогтоолоор баталсан. Тус тогтоолын 2-р хавсралтаар аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 4 төсөл, арга хэмжээг 622.4 сая төгрөгөөр, 3-р хавсралтаар авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 сая төгрөгөөр, 4-р хавсралтаар аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1995.0 сая төгрөгөөр, 5-р хавсралтаар аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 62 төсөл, арга хэмжээг 5462.8 сая төгрөгөөр тус тус хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.

2019 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

 • .

 • 2019-01-01

 • 1

Булган аймагт 2019 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10/07 дугаар тогтоолоор баталсан. Тус тогтоолын 2-р хавсралтаар аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 38 төсөл, арга хэмжээг 1’213’500’000 төгрөгөөр, 3-р хавсралтаар авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 312’000’000 төгрөгөөр, 4-р хавсралтаар аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 12 төсөл, арга хэмжээг 1’775’224’200 төгрөгөөр, 5-р хавсралтаар аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 63 төсөл, арга хэмжээг 5’406’707’800 төгрөгөөр тус тус хэрэгжүүлэхээр батлуулсан.

2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

 • .

 • 2018-01-11

 • 851

2018 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөдэлгэрэнгүй . .

2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

 • .

 • 2017-04-07

 • 4

Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

 • .

 • 2017-04-07

 • 1

Аймгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Хуудас:  1  (нийт 6 мэдээ )

Булган 80-н жил