Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний танилцуулга

 • .

 • 2019-02-08

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 12 САР

 • .

 • 2018-01-08

 • 2

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 11 САР

 • .

 • 2017-12-08

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 10 САР

 • .

 • 2017-11-23

 • 1

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 9 САР

 • .

 • 2017-10-24

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 8 САР

 • .

 • 2017-09-25

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 7 САР

 • .

 • 2017-08-05

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 6 САР

 • .

 • 2017-07-05

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 5 САР

 • .

 • 2017-06-05

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 4 САР

 • .

 • 2017-05-05

БУЛГАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ: НИЙТ ОРЛОГО 2017 оны 3 САР

 • .

 • 2017-04-05

2017 оны нэгдүгээр улирлын төсвийн гүйцэтгэл

 • .

 • 2017-04-14

2017 оны I улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийт орлого ба тусламжийн дүн 13,7 тэрбум төгрөг буюу 100,3 хувийн, нийт зарлага 12,5 тэрбум төгрөг буюу 78,2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
Хуудас:  1   2  (нийт 14 мэдээ )

Булган 80-н жил