АЗДТГазар

Танилцуулга

  • .

  • 2017-02-15

  • 4

Эрхэм зорилт


Монгол улсын хууль тогтоомж, Засгийн газар, аймгийн ИТХ, Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт шалгалт, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд өгөх үнэлгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил