АЗДТГазар

Танилцуулга

  • .

  • 2017-02-09

  • 5

Эрхэм зорилго


Нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангах, хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн сан бүрдүүлж, иргэд байгууллагад хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн лавлагаа, мэдээлэл олгох, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, хуулийн хэрэгжилтийг тооцох ажлыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил