АЗДТГазар

  • .

  • 2017-03-02

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

•Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй  болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах
•Нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах , тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд  сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах
• Иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх  ажлыг зохион байгуулах, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх
•Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон түүний ил тод байдлыг хангах, төр иргэдийн холбоог бэхжүүлэх ажлын талаар захиргааны төв болон орон нутгийн удирдлага байгууллагад мэдээллээр үйлчлэх

Булган 80-н жил