Худалдан авах үйл ажиллагаа

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2017-11-23

 • 2

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан Булган аймгийн Булган сумын Нийтийн орон сууцны 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 22 дугаар байруудын гадны заслын ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх
Татварын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх /Татварын өргүй байх/
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх /1.2.1, 1.2.5/
Шүүх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл /гэрээ, акт ирүүлнэ/
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын дотор цаасаар битүүмжилж доорх хаягаар ирүүлнэ үү.
 

   Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Орон нутгийн өмчийн газар

Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 108 тоот өрөө, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэтуяа

Утас: 70343390, 99843500

 

 

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2017-11-23

 • 1

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан Булган аймгийн Булган сумын Цогт хунтайжийн талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх
- Татварын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх /Татварын өргүй байх/
- Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх /1.2.1/
- Шүүх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
- Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл /гэрээ, акт ирүүлнэ/
- Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын дотор цаасаар битүүмжилж доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

 Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 108 тоот өрөө, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэтуяа
Утас: 70343390, 99843500

 

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2017-11-22

 • 1

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан Булган аймгийн Булган сумын Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх
- Татварын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх /Татварын өргүй байх/
- Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх 1.2.5. /Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл (10 кВ хүртэл ) Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл , орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
- Шүүх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
- Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл /гэрээ, акт ирүүлнэ/
- Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын дотор цаасаар битүүмжилж доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 108 тоот өрөө, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэтуяа
Утас: 70343390, 99843500

 

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

 • .

 • 2017-11-22

 • 1

2017 оны 11 сарын 16-ны өдөр

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан Булган сумын Булган багийн нутгийн үерийн хамгаалалтын сувгийн зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Булган сумын 6 дугаар багийн нутагт Булган-Мөрөн чиглэлийн хатуу хучилттай замын доогуур Хужир толгойн дундуур гарч одоо байгаа үерийн сувагруу чиглэх ажлуудаас бүрдэнэ.

Дээрх ажлыг дор дурьдсан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
Д/д Хийгдэх ажлууд Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1. Булган сумын Булган багийн нутгийн үерийн хамгаалалтын сувгийн зураг төсөв боловсруулах 2017.12.28 2018.01.10

1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх
- Татварын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх /Татварын өргүй байх/
- Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх /1.3.5/
- Ижил төстэй ажлын гэрээний хуулбарыг ирүүлэх
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын дотор цаасаар битүүмжилж доорхи хаягаар ирүүлнэ үү.

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 106 тоот өрөө, мэргэжилтэн Д.Ариунжаргал
Утас: 70343259, 99540646

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

 • .

 • 2017-11-22

 • 1

2017 оны 11 сарын 16-ны өдөр

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан Булган сумын Чин ван Ханддоржийн талбайн тохижилт, засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Булган сумын Чин ван Ханддоржийн талбайд хөгжимтэй усан оргилуур шинээр байгуулах, ногоон байгууламж төлөвлөх, явган зам төлөвлөх, сүүдрэвч, сандал төлөвлөх, чимэглэлийн гэрэлтүүлгийг шинээр төлөвлөх, одоо байгуу талбайг дахин төлөвлөх ба 15-20 см өндөрсгөнө. Хучилтыг боржигон чулуугаар хийнэ. Шаардлагатай газар хайс, хашаа цэцгийн мандал төлөвлөх ажлуудаас бүрдэнэ.

Дээрх ажлыг дор дурьдсан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
Д/д Хийгдэх ажлууд Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1. Булган сумын Чин ван Ханддоржийн талбайн тохижилт, засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах 2017.12.28 2018.01.10

1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх
- Татварын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх /Татварын өргүй байх/
- Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх / 1.2.1 /
- Ижил төстэй ажлын гэрээний хуулбарыг ирүүлэх
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын дотор цаасаар битүүмжилж доорхи хаягаар ирүүлнэ үү.

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 106 тоот өрөө, мэргэжилтэн Д.Ариунжаргал
Утас: 70343259, 99540646

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

 • .

 • 2017-11-02

 • 1

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

 • .

 • 2017-10-18

 • 2

Тендерийн урилга

 • .

 • 2017-09-23

 • 7

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА


Огноо: 2017 оны 09 сарын 19-ний өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган аймгийн баяр наадмын тайлбайг шинэчлэн засварлах ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/201700002

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Орон нутгийн өмчийн газар нь газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган аймгийн баяр наадмын тайлбайг шинэчлэн засварлах ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь [50.000] төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн дундаж 100 сая төгрөг түүнээс дээш
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувь ба түүнээс дээш
Аудитын дүгнэлтээр баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил / 2015, 2016 /
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм

Тендерийн хамт батлагдсан төсөвт өртгийн 1%-ийн дүнтэй дүйцэхүйц тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр 10 цаг 00 минут–аас өмнө tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр 10 цаг 30 минутанд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.Тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.


Тендер хүлээн авах хаяг: tender.gov.mn

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн
өмчийн газрын мэргэжилтэн Д.Ариунжаргал
Утас:99540646, 70343259

Дуудлага худалдааны зар

 • .

 • 2017-09-21

Утас:99348811

Дуудлага худалдааны зар

 • .

 • 2017-09-21

Утас:99348811

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2017-09-20

 • 1

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАРЛАЛ

"Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХКомпанид ашиглагдаж байсан "УАЗ-3909" маркын 65-05 улсын дугаартай автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр 10 цаг 00 минутад зохион байгуулагдах гэж байгаа тул сонирхсон хувь хүн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг оролцохыг урьж байна.

Утас: 70342275

Булган сумын төвийн гудамжны гэрэлтүүлгийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга

 • .

 • 2017-09-13

 • 1

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА


Огноо : 2017.09.12
Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган аймгийн Булган сумын төвийн гудамжны гэрэлтүүлгийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
БУАОНӨГ/201700007
Булган аймийн Засаг даргын тамгын газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган аймгийн Булган сумын төвийн гудамжны гэрэлтүүлгийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50 000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Багц тус бүрийн борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жилийн дундаж 100 сая төгрөг түүнээс дээш байна.
/Хэрэв гурван багцад оролцсон тохиолдолд сүүлийн 2 жилийн дундаж 300 000 000 төгрөг түүнээс дээш байна./
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
1-р багц: 100 000 000 төгрөг түүнээс дээш
2-р багц: 80 000 000 төгрөг түүнээс дээш
3-р багц: 60 000 000 төгрөг түүнээс дээш

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2015, 2016/
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:
03.2.1-д заасан: Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10 кВ; эсвэл түүнээс дээш, түүнтэй дүйцэхүйц байна.

Багц тус бүрийн батлагдсан төсөвт өртгийн 1 хувьтай тэнцүү тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр 10 цаг 30 минутанд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.Тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн Б.Эрдэнэтуяа
Утас:99843500, 70343390
Мэйл хаяг: onug3259@yahoo.com

 

Хуудас:  1   2   3   4   5   6  (нийт 61 мэдээ )

АЙМГИЙН ЗДТГ-ын БАРИМТАТ КИНО

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ