Мэдээ

Хүн ам, орон сууцны улсын тооллого 2020 онд болно

Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам нийгмийн статистикийн хорооны дарга А.Амарбал 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын комиссын нарийн бичгийн даргаар томилогдон ажиллаж байгаатай холбогдон манай аймгийн түвшинд хэрхэн ажиллаж байгаа талаар танилцаж, цаашид эрх зүйн хүрээнд хэрхэн ажиллах, гарах зардлын хуваарилалт зэрэгт чиглэл зөвлөмж өглөө.
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж байгаа нийт хүн ам буюу тооллогод хамрагдах тухайн нутаг дэвсгэр дэх хүн амыг хамруулан хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засгийн хүрээний мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, тооллогын үр дүнг тараах цогц үйл ажиллагаа нь хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хуулийн дагуу зохицуулагддаг бөгөөд энэхүү ажил дан ганц аль 1 байгууллагын ажил гэж харалгүй иргэн бүр оролцох үүрэгтэй гэдгийг онцолж байлаа.

 

Булган 80-н жил