Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээ

Тэтгэвэр /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн/

 • .

 • 2017-08-02

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн:

 1. 1. 16 насанд хүрсэн одой иргэн
 2. Хөдөлмөрийн чадвараа 50 түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

 

 

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл,
 • 2 хувь цээж зураг,
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт,
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт,
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт,
 • Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтоосон эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

 

Тэтгэвэр /Ахмад настан/

 • .

 • 2017-08-02

Ахмад настан:

60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй  55 ба түүнээс дээш  настай эмэгтэй.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл,
 • 2 хувь цээж зураг
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖИЙН ТӨРӨЛ

 • .

 • 2017-08-02

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖИЙН ТӨРӨЛ

-Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр:

-Нийгмийн халамжийн тэтгэмж: /Ахмад настаныг асарч буй хүнд олгох тэтгэмж Жирэмсэн болон нярай хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй хүнд олгох тэтгэмж Хүүхдийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж/

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ БҮХИЙ СУБЪЕКТҮҮД

 • Ахмад настаны тэтгэвэр 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй 55 настай эмэгтэй Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр
 • 6 насанд хүрсэн одой иргэн
 • Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй эцэг эхийн тэтгэвэр /16 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй нэн ядуу амьдралтай өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх 50 насанд хүрсэн эцэг/
Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ

АЙМГИЙН ЗДТГ-ын БАРИМТАТ КИНО