Бүртгэл

ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ /ипотек/ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Бүртгэх хугацаа: Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн ажлын 3 хоногт, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Бүртгэх нэгж: Тухайн эд хөрөнгийн оршин байгаа аймаг, сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
Бүрдүүлэх зүйлс:
Зээлийн болон барьцааны гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
•  нотариатаар гэрчлэгдээгүй гэрээний хувьд иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй хүний төрсний гэрчилгээний хуулбар
•  Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
•  Зээлдүүлэгчийн албан ёсны бичиг баримт, зөвшөөрөл, биеийн байцаалтын хуулбар
•  Гэрээнд барьцаалбараар гэрчлэгдэхээр заасан бол барьцаалбарын эх хувь: Барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс 0.05 хувь , Яаралтай бол 0.1 хувь
•  Эд хөрөнгийн барьцааны эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэхэд 5000 төгрөг, яаралтай 10.000 төгрөг
•  Барьцаалбар: энгийн 3000 төгрөг, яаралтай 6000 төгрөг
•  Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Шийдвэрлэх хугацаа: энгийн, яаралтай
Бүртгэлийн хураамж: Үйлчилгээний хураамж: Барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгийн Энгийн 0.5 хувь , Яаралтай 0.1 хувиар бодогдоно.
Банкны нэр: Төрийн банк
Байгууллагын нэр: Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс  
Дансны дугаар: 120000085567

Булган 80-н жил