Бүртгэл

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ, ЦУЦЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Бүртгэх хугацаа: Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Бүртгэх нэгж: Тухайн эд хөрөнгийн оршин байгаа аймаг, сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс
Бүрдүүлэх зүйлс :
Гэрээ дуусгавар болсон тухай албан бичиг, тодорхойлолт /банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо гэх мэт/. Албан бичигт эд хөрөнгийн хаяг, улсын бүртгэлийн дугаар, гэрээний огноо, дугаар зэргийг тодорхой, зөв бичсэн байна.
•  Хэрэв иргэдийн хооронд байгуулсан гэрээ дуусгавар болж байгаа бол гэрээ дуусгавар болсон тухай хэлцэл байгуулж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
•  Мэдүүлэг бөглөнө Мэдүүлэгт хавсаргасан нотлох баримтууд үнэн зөв, бүртгэлийн шаардлага хангасан тохиолдолд гэрээ дуусгавар болж цуцлагдана.
Шийдвэрлэх хугацаа: энгийн
Бүртгэлийн хураамж: Үйлчилгээний хураамж: Үнэ төлбөргүй

Булган 80-н жил