Төрийн үйлчилгээ

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ ТАЛААР

Төрөл: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээний хугацаа сунгуулах

Сунгах хугацаа: 5-15 жил

Хугацаа сунгуулах этгээд: Монгол улсын иргэн, төрийн байгууллага, аж ахуйн байгууллага, гадаадын иргэн

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  1. Иргэний өргөдөл / Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана./
  2. Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
  3. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний эх хувь
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. Газрын кадасрын зураг / эх хувь /
  6. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар / тооцоо нийлсэн акт /

Шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоногийн дотор

Хураамж: 3000 /иргэн/   ААНБ 5000

Банкны нэр: Төрийн сан банк

Байгууллагын нэр: Булган аймгийн ГХБХБГ

Дансны дугаар: 100040029002

Булган 80-н жил