Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 277 тоот тогтоол

 • .

 • 2019-11-01

https://www.legalinfo.mn/law/details/14547?lawid=14547

БСШУС-ын Сайд, ХНХ-ын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал

 • .

 • 2018-01-29

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНААС ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

 • .

 • 2017-11-24

 • 2

Сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санд хийсэн шалгалтын мөрөөр дараах зөвлөмж өгч байна.

Сумдын Засаг дарга нарт өгөх зөвлөмж:

 1. Орон нутгийн иргэдэд сангийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл танилцуулга хийх
 2. Төслийн хэрэгжиж чадахуйц эсэхийг судалж сонгон шалгаруулж байх
 3. Зээлдэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, зээлийг зориулалт бусаар зарцуулсан, зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг зээлийн гэрээнд тодорхой заалтаар тусгаж өгөх
 4. Төсөл хэрэгжүүлж буй иргэдийн зээлийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд сар улирал тутам хяналт тавьж ажиллах
 5. Сангийн үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль, журам, стандартын дагуу гаргах, олгосон зээлийг авлагаар тусгаж дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх
 6. Зээлийн зориулалт, төлөлтийн байдалд дотоод хяналт шалгалт хийж байх

Сангийн зарцуулалт, тайлагналтад хяналт тавих ажлын хэсэгт

 1. Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэдийн гэрээний биелэлтэд байнга хяналт шалгалт хийх
 2. Холбогдох мэдээ тайланг ил тод байршуулж, орон нутгийн иргэдэд мэдээлж байх

 

Шилэн дансны 2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-04-08

 • 1

Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай

 • .

 • 2017-04-05

2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТАЙЛАН

 • .

 • 2017-04-05

 • 1

2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-04-05

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Хуудас:  1  (нийт 7 мэдээ )

Булган 80-н жил