Хөрөнгө оруулалтын 3 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-09-30

Булган аймгийн ИТХ-ын 15-р хуралдааны тогтоолоор 2020 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 637.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 565.0 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 365.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 145.4 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1878.5 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 14 төсөл, арга хэмжээнд 963.4 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 61 төсөл, арга хэмжээг 4882.9 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 48 төсөл, арга хэмжээнд 3030.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 23 төсөл арга хэмжээнд 7115.5 сая төгрөгөөс 18 төсөл, арга хэмжээнд 2361.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 2 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-07-02

 • 1

Булган аймгийн ИТХ-ын 14-р хуралдааны тогтоолоор 2020 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 4 төсөл, арга хэмжээг 622.4 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 459.9 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 85.3 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1995.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 10 төсөл, арга хэмжээнд 576.1 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 62 төсөл, арга хэмжээг 5462.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 30 төсөл, арга хэмжээнд 1301.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 23 төсөл арга хэмжээн 7115.5 сая төгрөгөөс 4 төсөл, арга хэмжээнд 1570.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

2020 оны хөрөнгө оруулалтын 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-04-06

 • 2

Булган аймгийн ИТХ-ын 14-р хуралдааны тогтоолоор 2020 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 4 төсөл, арга хэмжээг 622.4 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 2 төсөл, арга хэмжээнд 267.8 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээг 325.5 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 1 төсөл, арга хэмжээнд 2.9 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15 төсөл, арга хэмжээг 1995.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 3 төсөл, арга хэмжээнд 140.5 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 62 төсөл, арга хэмжээг 5462.8 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 5 төсөл, арга хэмжээнд 30.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 23 төсөл арга хэмжээн 7115.5 сая төгрөгөөс 2 төсөл, арга хэмжээнд 1296.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 4 дүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2020-01-02

 • 3

Булган аймгийн ИТХ-ын 13-р хуралдааны тогтоолоор 2019 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 28 төсөл, арга хэмжээг 1402.4 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 28 төсөл, арга хэмжээнд 1102.2 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 342.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 245.0 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 14 төсөл, арга хэмжээг 1842.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 14 төсөл, арга хэмжээнд 1772.5 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 73 төсөл, арга хэмжээг 5406.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 69 төсөл, арга хэмжээнд 4575.0 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 12 төсөл арга хэмжээнд 6115.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 3 дугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2019-10-08

 • 2

Булган аймгийн ИТХ-ын 13-р хуралдааны тогтоолоор 2019 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 28 төсөл, арга хэмжээг 1278.3 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 24 төсөл, арга хэмжээнд 1113.4 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 342.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 163.0 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 14 төсөл, арга хэмжээг 1842.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 8 төсөл, арга хэмжээнд 1030.4 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 73 төсөл, арга хэмжээг 5406.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 53 төсөл, арга хэмжээнд 2431.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 8 төсөл арга хэмжээнд 1398.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 8 дугаар сарын гүйцэтгэл

 • .

 • 2019-08-22

 • 1

Булган аймагт 2019 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр 38 төсөл, арга хэмжээг 1213.5 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 36 төсөл, арга хэмжээнд 990.0 сая, авто замын сангийн хөрөнгөөр 5 төсөл, арга хэмжээг 312.0 төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 4 төсөл, арга хэмжээнд 75.9 сая, аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 12 төсөл, арга хэмжээг 1775.2 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 6 төсөл, арга хэмжээнд 574.9 сая, аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 63 төсөл, арга хэмжээг 5406.7 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр баталсанаас 41 төсөл, арга хэмжээнд 1305.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэл тус тус гарсан байна.

Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлагдсан эрх шилжиж ирсэн 5 төсөл арга хэмжээнд 998.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна.

Хөрөнгө оруулалтын 5 дугаар сарын гүйцэтгэл

 • .

 • 2019-06-04

 • 1

Хөрөнгө оруулалтын 1-р улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2018-04-03

2017 оны хөрөнгө оруулалтын дөрөвдүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2018-01-11

 • 776

2017 оны хөрөнгө оруулалтын дөрөвдүгээр улирлын гүйцэтгэлдэлгэрэнгүй . .

2017 оны хөрөнгө оруулалтын гуравдугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2017-10-10

2017 оны хоёрдугаар улирлын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

 • .

 • 2017-07-04

 • 1

2017 оны нэгдүгээр улирлын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

 • .

 • 2017-04-07

 • 2

Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны төсөвт орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, авто замын сан, байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар 7187,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 370,4 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж,  хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 5,2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Хуудас:  1  (нийт 12 мэдээ )

Булган 80-н жил